สารจากผู้บริหาร

บริษัท พัฒนาวิชาการและประเมินผล จำกัด (พวป.) เป็นบริษัทเอกชนที่สร้างสรรค์สื่อการเรียนที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการให้บริการความรู้ด้านการศึกษาสำหรับปฐมวัยที่ถูกต้อง ทันสมัย และสอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ทางบริษัทมีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาการศึกษาไทย โดยหวังว่าสื่อบูรณาการสร้างสรรค์ และบริการวิชาการของเรา จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้เด็กไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21


ความเป็นมา

บริษัท พัฒนาวิชาการและประเมินผล จำกัด (พวป.) มุ่งมั่นสร้างสรรค์และนำเสนอนวัตกรรมสื่อการศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กไทยให้ก้าวทันโลกในศตวรรษที่ 21

เราเป็นผู้สร้างสรรค์ ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายสื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนพื้นฐาน หน่วยงานราชการทั่วประเทศไทย มาเป็นเวลากว่า 30 ปี และได้มีโครงการจัดอบรมและเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การประเมิน และแนวทางการส่งเสริมทักษะชีวิตแก่คุณครู ผู้บริหาร นักการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจ

ปัจจุบัน นอกจากเราจะจัดจำหน่ายสื่อบูรณาการให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศแล้ว เรายังได้ก่อตั้งแบรนด์ในเครือ สำหรับลูกค้ากลุ่มคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ภายในชื่อ Learning For Kidz (L4K) โดยเน้นจัดจำหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ทั้ง Website, Facebook, Instagram รวมทั้งแพลตฟอร์มอย่าง Shopee, Lazada


วิสัยทัศน์

“ผู้นำสื่อบูรณาการสร้างสรรค์
                         ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง”


พันธกิจ

บริษัท พัฒนาวิชาการและประเมินผล จำกัด มีพันธกิจสำคัญ 2 ประการ คือ

1. เพื่อสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยให้เรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21

2. ให้บริการวิชาการ ความรู้ทางด้านการศึกษาปฐมวัยที่ถูกต้องทันสมัย และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย


ติดต่อเรา

บริษัท พัฒนาวิชาการและประเมินผล จำกัด
112/45 ซอยชินเขต 1/7 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Tel : 089-1211245  Office : 02-588-6040-2
E-Mail : sales@thaiadapp.com
Facebook : pagethaiadapp
Line ID : @thaiadapp