ตัวอย่าง เล่มที่ 1 สาระที่ควรเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

ตัวอย่าง เล่มที่ 2 สาระที่ควรเรียนรู้ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

ตัวอย่าง เล่มที่ 3 สาระที่ควรเรียนรู้ ธรรมชาติรอบตัว

ตัวอย่าง เล่มที่ 4 สาระที่ควรเรียนรู้ สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก